Płatności i reklamacje

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Szkołę Na Obcasach można zgłaszać

drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: www.szkolanaobcasach.pl/kontakt/

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Kursanta do udzielanych wskazówek.

3. Każdemu Kursantowi przysługuje prawo całkowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli kurs nie odbędzie się z winy Organizatora kursu. Czas ubiegania się o zwrot należności został wyznaczony na 14 dni liczonych od odbycia się kursu.

4. Zwrot wartości kursu odbywa się poprzez wysłanie przez Kursanta wiadomości poprzez formularz kontaktowy (dostępny pod adresem: www.szkolanaobcasach.pl/kontakt/) do Administratora, w której Kursant oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego został dokonany zakup dostępu), datę i cenę zakupu.

5. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, Administrator odpowie Kursantowi, jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Kursant zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przelać należną kwotę zwrotu.

6. Zwrot pełnej należności zapłaconej przez Kursanta za kurs, bez jakichkolwiek potrąceń zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.

7. Reklamacja nie obowiązuje w przypadku przerwania kursu w trakcie jego trwania.