Regulamin

1. Uczestnik kursu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Szkoły Na Obcasach. Zapis na kurs jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu. Organizator kursów zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na stronie www.szkolanaobcasach.pl

2. Start kursu/ zapisy na zajęcia:
Kurs indywidualny odbędzie się: po potwierdzeniu wpłaty zadatku na nr konta Szkoły Na Obcasach oraz ustaleniu dogodnego terminu dla uczestnika oraz instruktorki. Kurs grupowy odbędzie się po zebraniu wymaganej ilości osób, potwierdzeniu wpłaty zadatku na nr konta oraz ustaleniu dogodnego terminu dla uczestników oraz instruktorki. Rezerwacja miejsca na zajęcia możliwa jest drogą telefoniczną (793 513 556) bądź mailową (kontakt@szkolanaobcasach.pl).

3. Czas trwania kursu ustalany jest odpowiednio do ilości osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicy zajęć przy zapisie deklarują się na odbycie całego kursu.

4. Kursant wyrażający chęć uczestnictwa w zajęciach w Szkole Na Obcasach zobowiązany jest do wniesienia zadatku na nr konta a podczas pierwszych zajęć do uregulowania całości kwoty. Zadatek dokonany przed rozpoczęciem kursu jest podstawą do ustalenia dogodnej daty i odbycia się kursu.

Opłaty za zajęcia należy dokonać na rachunek: 39 1050 1025 1000 0097 0738 2348
Instruktorka nie posiada terminala do przyjmowania płatności bezgotówkowych- brak możliwości wnoszenia opłat kartą na miejscu.

Osoby dokonujące wpłat na rachunek bankowy proszone są o wpisanie w tytule:
– Imię i nazwisko kursanta
– Nazwa kursu
– Data rozpoczęcia kursu

5. Informacje odnośnie rozpoczęcia zajęć instruktorka przekaże smsem bądź drogą telefoniczną.

6. Zadatek za zajęcia, w których uczestnik nie uczestniczył nie jest zwracany, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. Jeśli uczestnik na mniej niż 72h przed zamiarem odbycia się zajęć odwoła uczestnictwo na zajęciach, zadatek nie jest zwracany. Aby uczestniczyć w zajęciach w innym terminie, kolejna zadatek musi być uregulowany. Kursant od przybycia na pierwsze zajęcia, kolejne powinien zrealizować w ciągu 30 dni. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć w kursie w określonym terminie, wpłata przepada.

7. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktorki prowadzącej zajęcia, rezygnacji z kursu znacznej ilości kursantów (zajęcia grupowe) lub z innych powodów niezależnych od Szkoły Na Obcasach, Szkoła Na Obcasach zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy. W w/w przypadkach osoby, które dokonały wpłaty zadatku a nie z ich powodu zajęcia zostały odwołane oraz zostały poinformowane o zmianach mają prawo do zwrotu zadatku.

8. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktorki telefonicznie/ sms-owo / mailowo przy zapisie na zajęcia.

9. Za rzeczy pozostawione podczas zajęć organizator nie ponosi odpowiedzialności. Za wszelkie wypadki związane z urazami, kontuzjami, chorobami na zajęciach Szkoły Na Obcasach, organizator nie ponosi odpowiedzialności. Szkoła Na Obcasach nie ubezpiecza uczestników kursów. Wszyscy uczestnicy zajęć w Szkole Na Obcasach ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie i ewentualne kontuzje na zajęciach. Kursant korzysta z zajęć wykonując zalecenia instruktora w celu minimalizacji ryzyka kontuzji. Obowiązuje bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na zajęciach.

10. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kursantów Szkoły Na Obcasach o jakichkolwiek zmianach w zajęciach kursanci zostaną powiadomieni telefonicznie lub sms-em.

11. Poprzez zapisanie się na zajęcia kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji kursu w którym uczestniczy, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną/ sms-ową informacji o rozpoczęciu zajęć oraz zasadach uczestnictwa. Zapisanie się na kurs w Szkole Na Obcasach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Na Obcasach w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

12. Za szkody na terenie odbywania się kursów w ramach Szkoły Na Obcasach powstałe w wyniku celowego działania kursanta, kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Na sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursant/kursanci.